Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VISUELLE KUNSTFAG

Bergen kulturskole

Vår Gate

Prosjektet var del av skolens arbeid for å nå ut til elever vi ikke nådde med vår vanlige undervisning, og bygget på erfaringer gjort i Kulturfagprosjektet. 

Prosjektet ble foreløpig avsluttet sommeren 2012, men blir videreført på flere spennede måter i tiden fremover, bl.a. gjennom vår nystartede, nordiske prosjektorganisasjon som heter NORLYD. Se artikkel til høyre!

Mer informasjon her:

"Art is to process models of how communication can succeed in society"                  

Grant Kester

Conversation Pieces: Community and Conversation in Modern Art, 2004.


Kester mener kunstnere skal tilrettelegge for dialog og jobbe stedsspesifikt.

Kunstprosjektene blir dermed relevante og konstruktive i den konteksten og det samfunnet de trer inn i.


Estetiske parametere blir underordnet og kunstobjekter blir kun funksjonelle objekter for å skape dialog.


Han mener videre at kunstnerens oppgave er å være katalysator i kunstprosjektene, og ikke nødvendigvis ha opphavsretten og eierskapet til verket eller løsningen på problematikken kunstprosjektet tar opp.


Kunstnerens og kunstens rolle i samfunnet blir derfor å belyse og sette seg kritisk inn i det som ikke kan diskuteres i andre fora i samfunnet.


Tekst hentet/ tilrettelagt fra Katrine Meisfjord

Meisjord har gjort flere prosjektarbeid for Bergen kulturskole.

Et bevisst fellesskap – ikke bare et fellesskap – er det eneste, som kan gi mennesker et tilfreds- stillende liv

CG Jung

MENNESKET I MIDTEN

"Kunstfag handler ikke bare om estetikk, men om etikk, politikk og det å være menneske"

Ane Hjort Guttu, Festspillutstiller i Bergen 2015 (Bergens Tidende)

På denne siden finner du en del av våre sosialt relaterte prosjektarbeid, som alle har dialog eller sosialt engasjementet som sentralt element.

Art Equal

Bergen kulturskole sit tilbud til SFO heter Kulturkarusell.

Kulturkarusell har vært del av det europeiske nettverksprosjektet Det europeiske kulturbarn i flere år. Nå har vi videreutviklet dette til et EU-støttet 2-årig prosjekt som heter Art Equal, og fått 360.000 i støtte til gjennomføring. I dette arbeidet tar vi ansvar, langt ut over kulturskolens tradisjonelle opplæringsansvar, da vi ønsker å utvikle erfaringer og kompetanse både for våre lærere, SFO sine tilsatte, barn i 1.4 trinn, og etterhvert til miljøet rundt barna. Se mer info her!

 "Min gate - min gade - min gata" - "Naboer"

Norlyd er et prosjekt og en prosjektblog, som gikk over to år; 2015 -2017.

Det er et Dansk-Svensk-Norsk-Tysk samarbeid der Bergen kulturskole blir Norges bidrag inn i prosjektet. 

2015: Min Gate - min gade - min gata.

Prosjektet har drevet utviklingsarbeid og utveksling av lærerkrefter i de ulike kunstfaglige utdannings-institusjonene, og utveksling av ungdoms erfaringer om de nordiske lands kultur og språk gjennom bruk av kunstneriske metoder og fag. Den konkrete rammen var en reise i de nordiske land med kunstcampingvogn, som eies av Aarhus Billed-og medieskole. Prosjektet var støttet av Nordisk kulturfond.

Bergensversjonen av Min Gate bygger videre på vårt tidligere prosjekt Vår Gate, og hadde, som den gang, knyttet til seg kunstneren Katrine Meisfjord fra Bergen. Hun ble også denne gang betalt av Bergenhus- og Årstad kulturkontor. Katrine fant og etablerte kontakt med Solheimslien borettslag, der arrangementet ble gjennomført. Nedenfor ser du flyeren (klikk på bildet for større fil) , som gikk ut til borettslaget to uker før arrangementet. Se prosjektblogen for mer informasjon.

2017: Naboer

Prosjektet ble videreutviklet med friske midler i alle de 4 byene. I Bergen gjennomførte vi skriveworkshop på biblioteket og lydworkshop på Bergen senter for elektronisk kunst. Gjestelærere fra Berlin og Århus. Som avslutning på prosjektet deltok vi i september i Kulturby Århus sitt program med lydinstallasjon, opplesning og deltakelse på konferansen, der elever fra kulturskolen var sammen med elever fra skolen i Berlin. Bildet over er fra turen til Århus.

KUMNOK - Kulturutveksling mellom Norge og Kurdistan

KUMNOK ble startet høsten 2013 av kulturskolens lærer Kwestan, som selv er oppvokst i Kurdistan. Hun har arbeidet sammen med kunstfaglærere i hjembyen, og flere elevgrupper har i løpet av vinteren hatt kontakt og utvekslet tegninger og tanker om egen og andres kultur. 

Norge er et samfunn i endring. Globalisering og menneskelig mobilitet (flukt, arbeid og reise) bidrar til at Norge i dag er et mulitkulturelt samfunn. Dette prosjektet undersøker hvordan kunstnerisk arbeid med barn kan bidra til å utvikle støre kulturell forståelse. Prosjektet vektlegger utveksling av ideer og erfaringer om temaer som bosted og landskap.

28. mai 2014 arrangerte prosjektet åpning av den første samarbeidsutstillingen mellom barn i Norge og Kurdistan i Bergen. En av lærerne fra Kurdistan kom den lange veien for å dele erfaringer og kompetanse med elever og lærere i Bergen. 

3.-8.april 2017 stilles bergenselevenes nye postkort ut på kulturskolen, før de skal transporteres til Kurdistan for flere utstillinger der, først i byen til samarbeidspartneren til Kwestan, deretter i en flyktningeleir i nærheten. Invitasjon til utstillingen i kulturskolen finner du her!

Prosjektet ble støttet av Bergen kommune, og fortsetter skoleåret 2014-15.

Ansvarlig for prosjektet: Kwestan Jamal Bawan

Ansikt til Ansikt

Alt virkelig liv er et møte. Det vil si: Det er ikke mulig å forstå livet ut fra et isolert menneske…

Martin Buber

Ansikt til Ansikt er et bestillingsverk for Norsk kulturskoleråds første kulturskolefestival arrangert i Trondheim juni 2014.

En gruppe ungdommer (4-10 stk) arbeider med tema "å se hverandre". Sted: i en gate/ på et torg/ en åpen plass med en del forbipasserende folk.

Først øves det gjennom blindtegning å se den andre rett inn i ansiktet uten blygsel, men med nysgjerrighet og forventning. 

Deretter planlegges neste fase, som er at de skal ut på gaten og invitere gjester inn i aksjonen (se foto!). De har med seg en enkel informasjonsseddel, og prøver å velge ut mulige gjester. Stopper dem og spør om de kan tenke seg å delta i en kunstnerisk sosial aksjon. De fleste vil kanskje gå videre og har ikke tid etc. Denne opplevelsen er i seg selv et viktig skritt på veien i aksjonen for deltakerne.

Men noen aksjonister får napp, og gjesten får en nødvendig introduksjon, som bl.a. går ut på at når de har satt seg ned på de to stolene som står oppstilt overfor hverandre på fortauet, skal ingen snakke, men bare se på hverandre. Gjesten kan avbryte når hun/ han vil.

Erfaring viser at det kan ta fra et halvt til nærmere 10 minutter i denne situasjonen. Situasjonen blir dokumentert med foto. Når gjesten avbryter, blir hun/han spurt om vi kan få ta et portrettfoto av henne/ han, som skal brukes i utstillingen som samtidig bygges opp på en vegg i byrommet. 

Ideen bygger på erfaringer fra kulturskolens virke, med at vi har mange teknikker og emner elevene skal bli kjent med i løpet av noen år, innen visuell kunst og ikke minst innen musikk, der tekniske øvinger er viktig. Det blir da ekstra viktig ikke å glemme hva undervisningen egentlig handler om. Om mennesket. Om elevens møter med seg selv og verden og erkjennelser som vokser ut i fra disse møtene. 

Mange tenkere har arbeidet med disse eksistensielle spørsmål. Martin Buber sier: Alt virkelig liv er et møte. Både Emmanuel Levinas og Simone de Beauvoir skriver om at vi blir til gjennom den Andre, den Andres ansikt - Ansikt til ansikt.

Nedenfor ser du foto fra aksjonen i Trondheim juni 2014: Samtaler om bakgrunnen for aksjonen og en innføring i aksjoneringen, på jakt etter et godt aksjonssted i sentrum og noen bilder fra møtene.

Ansvarlig for aksjonen: Alf Bugge Gjerstad. Fotograf: Kyrre Gjerstad Lygre

Message Passage

Message Passage er et prosjekt der barn i ulike deler av verden oppretter forbindelser til andre via flaskepost. Marie Skeie er billedkunstner og har startet prosjektet i Gaza, har brukt det i LatinAmerika og nå sist for oss i Bergen kulturskole gjennom Kulturskoletimen sitt tilbud på Kirkevoll skole i Bergen. Se About the Message Passage project! Se mer om Marie Skeies arbeid her!

Broer / Building Bridges

Broer er en workshop som har turnert landet rundt med Den kulturelle skolesekken, og som ble brukt på en ny måte for elever på Paradis skole i samarbeid med en skole i Tanzania (derfor Building Bridges), og sist på Riple skole på Totland/ Bergen med Kulturskoletimen for 1-4 trinn våren 2012. 

Det sentrale tema her er kontakt. Å se hverandre, å bygge broer mellom deg og meg. Fordi vi er avhengige av hverandre for å bli til. Broene brenner når det blir krig, du ser ikke lenger den andre i øynene...

Konkret arbeides det bl.a. med brobygging av kvist, tau og streng utendørs over flere dager. Eller det bygges broer av elevenes egne kropper som en kroppsskulpturlek.

Mer info her!

Ansvarlig for prosjektet: Alf Bugge Gjerstad

Samarbeid med Mottaks- og kompetansesenteret for flyktninger (MOKS) og med Nygård skole 

De siste årene har Visuelle kunstfag gitt et tilbud til MOKS og til Nygård skole i Bergen. MOKS-samarbeidet er nå stoppet pga manglende egenkapital fra senteret. Nygård skoles målsetning er å gi innvandrere språk- og kulturopplæring, slik at de bedre kan delta i abeids- skole- og kulturliv. Tilbudet til Nygård skole er en del av Bergen kulturskole sitt Kulturskoletime-tilbud i 2013-14. Vi ser klart at et tilbud innen visuell kunst er en brobygger mellom kulturer, og særlig når verbalt språk kommer til kort. Språket utvikles også gjennom undervisning i grupper, og de ulike kulturelle bakgrunner får spille med på en annen måte enn i daglige situasjoner ellers.

Lærere i 2013-14 har vært Kwestan Jamal Bawan, (billedkunst) og Birgit Brühl (keramikk)